Оригинал (Original)
Автори: Розева, А. Г.
Заглавие: Online Аналитични Процеси. Същност и практика
Ключови думи: Онлайн анализ, OLAP, QlikView

Абстракт: Настоящото ръководство е предназначено за научно-изследователска работа и обучение по приложение на информационни технологии за проектиране и провеждане на анализи в реално време върху големи обеми данни. Изяснена е същността на online аналитичния процес със структурата на данните за осъществяването му, представена е софтуерна среда за online анализ и начинът на проектиране на управленски анализи в нея. Ръководството е съставено от материалите, използвани в лекционните и практически занятия, изведени в рамките I Лятна школа по „Е-управление”, провеждана със съдействието на Фонд научни изследвания. Тестовият пример е подготвен по идея на доц. Б. Колчагова. Авторът изказва благодарност за методичната помощ на проф. Р. Цанкова.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 32, 2010, България, Издателство на Технически университет – София, ISBN 978-954-438-827-0
  Autors: Rozeva, A. G.
  Title: Online analytical processes, design and practical issues
  Keywords: Online analysis, OLAP, QlkView

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 32, 2010, Bulgaria, Technical University of Sofia, ISBN 978-954-438-827-0

   Вид: ръководство