Оригинал (Original)
Автори: Розева, А. Г.
Заглавие: Многодименсионни модели на данните за многоаспектен анализ
Ключови думи: Многомерно моделиране, многоаспектен анализ, QlikView

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 87-111, 2009, България, Издателство на ТУ София, ISSN 1313-8774

  Издателските права се държат от Publisher

  Autors: Rozeva, A. G.
  Title: Multidimensional model for OLAP analysis
  Keywords: multidimensional model, OLAP, QlikView

  References

   Issue

   , pp. 87-111, 2009, Bulgaria, Technical University of Sofia, ISSN 1313-8774

   Copyright Publisher

   Вид: книга/глава(и) от книга