Оригинал (Original)
Автори: Милчев, Р.И., Желязова, Б.Д., Розева, А. Г.
Заглавие: Дистанционно електронно обучение. Създаване на учебно съдържание и дейности в система Moodle
Ключови думи: Електронно обучение, образователни ресурси и дейности, Moodle

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 94, 2007, България, ХТМУ, ISBN 978-954-332-037-0
  Autors: Miltchev, R.I., Zheljazova, B.D., Rozeva, A. G.
  Title: Distant e-Learning. Design of learning resources and activities in Moodle
  Keywords: e-Learning, learning resources and activities, Moodle

  References

   Issue

   , pp. 94, 2007, Bulgaria, HTMU, ISBN 978-954-332-037-0

   Вид: ръководство