Оригинал (Original)
Автори: Стоенчев, Н.С., Розева, А. Г., Иванова, Д. Г., Иванов, И., Дичев, П.
Заглавие: Информационно моделиране на участие в търг за дърводобив
Ключови думи: compatibility, lumbering, information modelling, decision support

Библиография

  Издание

  Конкурентоспособност на дърводобивните фирми и информационно осигуряване на управленските решения, стр. стр. 70-106, 2012, България, Авангард Прима, ISBN 978-954-323-927-6
  Autors: Stoenchev, N.S., Rozeva, A. G., Ivanova, D.G., Ivanov, I., Dichev, P.
  Title: Information modelling for the participation in lumbering auction
  Keywords: compatibility, lumbering, information modelling, decision support

  References

   Issue

   Compatibility of lumbering firms and information modelling for the decision supportf, pp. 70-106, 2012, Bulgaria, Avangard Prima, ISBN 978-954-323-927-6

   Вид: монография/части от монография