Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Дацова, Д. И.
Заглавие: Наклоняема автомобилна детска седалка с търкалящи опори
Ключови думи: Наклоняема автомобилна детска седалка, търкалящи опори

Библиография

  Издание

  Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, том 10.2, брой 2, стр. стр. 6295, 2020, България, София, Патентно ведомство

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Pavlov, N. L., Dacova, D. I.
  Title: Тilting child car seats with roller supports
  Keywords: Tilting child car seats, roller supports

  References

   Issue

   Official bulletin of the Patent Office of the Republic of Bulgaria, vol. 10.2, issue 2, pp. 6295, 2020, Bulgaria, Sofia, Patent Office

   Copyright ТУ-София

   Вид: патент/полезен модел