Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Дацова, Д. И.
Заглавие: Наклоняема автомобилна детска седалка от махален тип
Ключови думи: Наклоняване, автомобилна детска седалка, пасивно действие, махален тип

Библиография

  Издание

  Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, том 10.1, брой 1, стр. стр. 2133, 2020, България, София, Патентно ведомство

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Pavlov, N. L., Dacova, D. I.
  Title: Tilting child car seat of pendulum type
  Keywords: Tilting, car child seat, passive action, pendulum type

  References

   Issue

   Official bulletin of the Patent Office of the Republic of Bulgaria, vol. 10.1, issue 1, pp. 2133, 2020, Bulgaria, Sofia, Patent Office of the Republic of Bulgaria

   Copyright ТУ-София

   Вид: патент/полезен модел