Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Изследване и усъвършенстване на схеми с широколентови интегрални усилватели с токова обратна връзка
Ключови думи: аналогова електроника, усилватели, устойчивост, активни филтри, генератори, програмируеми схеми, операционни усилватели, CFOA

Абстракт: Дисертационният труд е фокусиран върху изследване на стабилността в честотна област на широколентовите интегрални усилватели с токова обратна връзка (CFOAs), обхванати от външни обратни връзки, както и техните възможности за реализация на цифрово програмируеми активни RC филтри и LC генератори на хармонични сигнали. Дисертационният труд е в обем от 360 страници, като включва увод, пет глави за решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, заключение, списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. Постигнатите резултати в дисертационния труд са апробирани чрез публикувана заявка на патент, цитирания в научни издания и отпечатани части от труда в международни реферирани и индексирани списания, в сборници с доклади от научни конференции (общо 34 публикации), участие в три научно-изследователски проекта (в два от които като ръководител).

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 360, 2019, България, София
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: Investigation and improvement of electronic circuits with wideband monolithic current-feedback operational amplifiers
  Keywords: analog electronics, amplifiers, circuit stability, active filters, oscillators, programmable circuits, operational amplifiers, CFOA

  Abstract: This dissertation focuses on the investigation of the frequency stability of the wideband monolithic current-feedback operational amplifiers (CFOAs) with various external feedbacks and their possibilities for realization of digitally programmable active-RC filters and sinusoidal LC oscillators. The dissertation thesis consists of 360 pages. The structure of the thesis includes an introduction, five chapters to solve the main scientific tasks, a conclusion, and references. The results achieved in the dissertation are acknowledged by a published patent application, citations in scientific publications, printed parts of the work in international journals and conference proceedings (totally 34 papers), and participation in three scientific projects (in two of them as a project coordinator).

  References

   Issue

   , pp. 360, 2019, Bulgaria, Sofia

   Вид: дисертация