Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М., Стоилов, В. М., Гълъбова, Л. П., Николов, Н. Д., Гиева, Е. Е.
Заглавие: Научноизследователска дейност и развитие на човешкия капитал в Техническия университет – София
Ключови думи: human capital, research and development, Technical Universit

Абстракт: Human Capital is one of the main factors contributing to the sustainable progress of the research and development (R&D) activity, and as a result to industrial growth. Effective R&D management at the University is an important condition for fostering human capital development. This paper is aimed at clarifying the nature of human capital and justifying its role for development of the University by presenting the University experience and some of its good practices in this field. Evidence of the positive trends in R&D progress resulting from the implementation of the National Strategy for Research of the Republic of Bulgaria and the Strategy for Research Development of TUS is presented. The evidence provided is based on statistical data from a five-year period.

Библиография

 1. Schultz, T. W. (1961) Investment in Human Capital. American Economic Review, 51 (Mar), pp. 1 – 17.
 2. Smith, A. (2008) Wealth of Nations: A selected edition. Ed. Sutherland, K. Oxford University Press.
 3. Bell, D. (1973) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York, Basic Books
 4. Lane, R. E. (1966) The Decline of Politics and Ideology in Knowledge Society. American Sociology Review, Vol. 31, № 5, pp. 649 – 662.
 5. Becker, G. S. (1993) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd edition. Chicago, University of Chicago Press.
 6. Република България. (2020) Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030. http://www.strategy. bg/. [Republika Bulgaria. (2020) Natsionalna strategia za razvitie na nauchnite izsledvania v Republika Bulgaria 2017 – 2030. http://www.strategy.bg/]
 7. Министерството на икономиката. (2015) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020. http:// www.mi.government.bg
 8. Технически университет – София. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически университет – София (2016-2025). https://tu-sofia.bg/. [Ministerstvoto na ikonomikata. (2015) Inovatsionna strategia za inteligentna spetsializatsia na Republika Bulgaria 2014 – 2020. http://www. mi.government.bg]
 9. Технически университет – София. (2019) Стратегически план за развитие на Технически университет – София 2019 – 2013 г. https://tu-sofia.bg/. [Tehnicheski universitet – Sofia. (2019) Strategicheski plan za razvitie na Tehnicheski universitet – Sofia 2019 – 2013 g. https://tu-sofia.bg/].
 10. Технически университет – София. (2015) Политика на ТУ – София относно Интелектуалната собственост. Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Технически университет – София. https://tu-sofia.bg/. [Tehnicheski universitet – Sofia. (2015) Politika na TU – Sofia otnosno Intelektualnata sobstvenost. Pravilnik za registrirane, zakrila i izpolzvane na obektite na intelektualna sobstvenost v Tehnicheski universitet – Sofia. https://tu-sofia.bg/]

Издание

Списание Наука, том 4, брой 4, стр. стр. 3-9, 2020, България, София, Издание на Съюза на учените в България, ISSN 0861 3362

Издателските права се държат от списание Наука

Autors: Kralov, I. M., Stoilov, V. M., Galabova, L. P., Nikolov, N. D., Gieva, E. E.
Title: RESEARCH AND DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL PROGRESS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Keywords: human capital, research and development, Technical University

Abstract: Human Capital is one of the main factors contributing to the sustainable progress of the research and development (R&D) activity, and as a result to industrial growth. Effective R&D management at the University is an important condition for fostering human capital development. This paper is aimed at clarifying the nature of human capital and justifying its role for development of the University by presenting the University experience and some of its good practices in this field. Evidence of the positive trends in R&D progress resulting from the implementation of the National Strategy for Research of the Republic of Bulgaria and the Strategy for Research Development of TUS is presented. The evidence provided is based on statistical data from a five-year period.

References

 1. Schultz, T. W. (1961) Investment in Human Capital. American Economic Review, 51 (Mar), pp. 1 – 17.
 2. Smith, A. (2008) Wealth of Nations: A selected edition. Ed. Sutherland, K. Oxford University Press.
 3. Bell, D. (1973) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York, Basic Books
 4. Lane, R. E. (1966) The Decline of Politics and Ideology in Knowledge Society. American Sociology Review, Vol. 31, № 5, pp. 649 – 662.
 5. Becker, G. S. (1993) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd edition. Chicago, University of Chicago Press.
 6. Република България. (2020) Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030. http://www.strategy. bg/. [Republika Bulgaria. (2020) Natsionalna strategia za razvitie na nauchnite izsledvania v Republika Bulgaria 2017 – 2030. http://www.strategy.bg/]
 7. Министерството на икономиката. (2015) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020. http:// www.mi.government.bg
 8. Технически университет – София. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически университет – София (2016-2025). https://tu-sofia.bg/. [Ministerstvoto na ikonomikata. (2015) Inovatsionna strategia za inteligentna spetsializatsia na Republika Bulgaria 2014 – 2020. http://www. mi.government.bg]
 9. Технически университет – София. (2019) Стратегически план за развитие на Технически университет – София 2019 – 2013 г. https://tu-sofia.bg/. [Tehnicheski universitet – Sofia. (2019) Strategicheski plan za razvitie na Tehnicheski universitet – Sofia 2019 – 2013 g. https://tu-sofia.bg/].
 10. Технически университет – София. (2015) Политика на ТУ – София относно Интелектуалната собственост. Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Технически университет – София. https://tu-sofia.bg/. [Tehnicheski universitet – Sofia. (2015) Politika na TU – Sofia otnosno Intelektualnata sobstvenost. Pravilnik za registrirane, zakrila i izpolzvane na obektite na intelektualna sobstvenost v Tehnicheski universitet – Sofia. https://tu-sofia.bg/]

Issue

NAUKA (SCIENCE), vol. 4, issue 4, pp. 3-9, 2020, Bulgaria, Sofia, journal of the Union of Scientists in Bulgaria, ISSN 0861 3362

Copyright списание Наука

Цитирания (Citation/s):
1. Иван Кралов, Любомир Димитров, Лидия Гълъбова, Елица Гиева, Техническият университет – София като част от мрежата на Европейския технологичен университет, Наука, 30(6), стр. 7-12, ISSN 0861-3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно) - 2020 - в български издания

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar