Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, К. К.
Заглавие: Преглед на грешките и нарушенията при изпълнение на техническо обслужване на самолети в четири организации
Ключови думи: MEDA, MRO, техническо обслужване, човешки грешки, SMS, риск за летателната годност

Абстракт: Целта на техническото обслужване е да гарантира летателната годност на самолетите, но при отказ в системата може да се получи обратен ефект и да се заложат опасности и отказни/предотказни състояния. Отказите на системата за техническо обслужване (ТО) реално се определят от грешки и нарушения на техниците и проверяващите и следователно трябва да се изследват с използване на теорията на човешкия фактор. В настоящата разработка се анализира опитът от прилагане на методика за разследване на събития MEDA в четири организации за техническо обслужване. Показано е, че броят на събитията със среден риск е свързан с броя на събитията с висок риск. Определени са основните причини за възникналите събития. Получените резултати са основа за управление на риска в организации за техническо обслужване.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2019, стр. стр. 33-40, 2019, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X
  Autors: Georgiev, K. K.
  Title: A review of errors and violations in maintenance performance in four aircraft maintenance organisations
  Keywords: MEDA, MRO, aircraft maintenance, human errors, SMS, continuing airworthiness risk

  Abstract: The main purpose of aircraft maintenance is continuing airworthiness but failures of the maintenance system can bring an opposite effect by introducing new hazards and failure/potential failure conditions. Failures of the maintenance system are determined by errors and violations of the maintenance technicians and inspectors and should be studied accounting for the human factor theory. This research analysis the experience of applying a tructured process MEDA for investigation of maintenance events in four maintenance organisations. It is shown that the number of medium risk events is related to the number of high risk events. The main causes for maintenance errors/violations are determined. These results are important for further development of effective risk control measures in the corresponding organisations.

  References

   Issue

   BulTrans-2019, pp. 33-40, 2019, Bulgaria, Sozopol, Technical University - Sofia Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание