Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА НИШКОВОДАЧ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ
Ключови думи: плоскоплетачни автомати, 3D, Solidworks, нишководачи, системи за контрол на нишкодоставянето

Абстракт: В настоящата работа е представено предложение за нова конструкция на нишководач предназначен за съвременни плоскоплетачни автомати, проектиран с помощта на CAD системата Solidworks. Предложената конструкция предлага ново решение за проблемите с контрола на нишкодоставянето в процеса на изплитане, както и контролирането на процеса на компенсиране на отпуснатата нишка при смяна на посоката на движение на плетачната глава. Новата конструкция цели оптимизиране и промяна на част от детайлите, като същевременно се цели запазване на функционалността на механизма. Конструкцията е разработена в среда на Solidworks, което дава отлични възможности както за динамична визуализация, така и за последващи изследвания на натоварването в процеса на нишкодоставяне.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 41, стр. стр. 27, 2020, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Издателските права се държат от Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

  Autors: Manolova, R. G.
  Title: AUTOMATED DESIGN OF PROPOSAL FOR NEW CONSTRUCTION YARN FEEDER FOR FLAT KNITTING AUTOMATIC MACHINE
  Keywords: flat knitting machines, 3D, Solidworks, yarn feeder, thread control systems

  Abstract: The present paper presents a proposal for a new constructure designed for modern flat bed knitting machines, designe with the help of the Solidworks CAD system. The proposed design presents a new solution to the problems of thread controlling in the knitting process as well as controlling the process of compensating the loose thread when changing the direction of movement of the knitting head. The new design aims at optimizing and changing of part of detailes while maintaining the functionality of the mechanism. The design has been developed in Solidworks environment, which provides excellent opportunities both for dynamic visualization and for subsequent load studies in the yarn feeding process.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 41, pp. 27, 2020, Bulgaria, Sofia, Fundamentals and technical means for design department, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Copyright Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar