Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Дигитално благополучие и дигитална (soft) етика.
Ключови думи: благо, дигитално благополучие, дигитална етика, дигитално поведение, eтическо регулиране

Абстракт: Темата се отнася към няколко приложни етики: дигитална (soft) етика, професионална етика, биоетика и етика на щaстието. В доклада се обяснява съдържанието на понятието дигиталното благополучие. То е използвано в информационното пространство за приложение към смартфон. Но какво е скрито отвъд разбирането за правилния начин, по който използваме телефон с Android? Хуманитаристът вижда потребност от рефлексия върху това нов вид благополучие. В каква концептуалната рамка се осмислят непознатите инструменти на общуване, образование, работа и развлечение? Kaк се възприема дигиталното през призмата на консенсусно приеманото и идващо от Аристотел значение за благо като онова, което води само по себе си до насърчаване на „добруването" на човека, общностите, човечеството? Дали „дигитално" е уместно прилагателно към съществителното „благо"? Подобни въпроси са фундаментални за дигиталната етика и се интерпретират в този текст.

Библиография

  Издание

  „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“. Сборник с доклади oт Теоретичен семинар „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“., том 1, стр. стр. 5 - 16, 2019, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN ISSN 2603-4999
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Digital well-being and digital (soft) ethics
  Keywords: good, digital well-being, digital ethics, digital behavior, ethical regulation.

  Abstract: The topic refers to several applied ethics: digital (soft) ethics, professional ethics, bioethics, and ethics of happiness. The paper explains the content of the concept of digital well-being. It is used for an application to a smartphone. But what is hidden beyond understanding as the right way to use an Android? The humanitariaan scholar sees the need to reflect on this new kind of well-being. In what conceptual framework we can frame the unfamiliar tools of communication, education, work and entertainmen via digital technology? How is the meaning of good and well-being are perceived through the prism of the consensus-accepted and coming from Aristotle idea of good as promotion of "the well-being" for man, communities, and humanity? How the word "digital" is an appropriate adjective to the noun goodness? Such issues are fundamental to ethics and they are interpreted in this text.

  References

   Issue

   Chovekat - mjara za vsichki neshta, vol. 1, pp. 5 - 16, 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 2603-4999

   Вид: публикация в национален форум, индексирана в Google Scholar