Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Основни етапи при разработването на железопътно-прелезните системи
Ключови думи: railway automation; level crossing, complex programmable logic devices.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "TechCo – Lovech 2020", том 1, брой 1, стр. стр. 78-81, 2020, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: BASIC STAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE RAILWAY-CROSSING SYSTEMS
  Keywords: railway automation; level crossing, complex programmable logic devices.

  References

   Issue

   "TechCo – Lovech 2020", vol. 1, issue 1, pp. 78-81, 2020, Bulgaria, Lovech, ''Vasil Aprilov-Gabrovo'', ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум