Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Михов, М. Р.
Заглавие: МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: електрозадвижване, обработващ център, система за ЦПУ

Абстракт: В статията е представен обобщен алгоритъм за избор на системата за електрозадвижване на един клас обработващи центри с цифрово-програмно управление. В табличен вид са показани последователните стъпки за изчисляване на подавателни и главни задвижвания при разстъргващи операции. Системата за електрозадвижване на разглеждания клас машини е изследвана посредством компютърно симулиране и на базата на практически внедрявания с разработени ладер диаграми. Получените резултати може да се използват при модернизацията на такъв тип металорежещи машини.

Библиография

  Издание

  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, том 70, 2020, България, София, ISSN 1311-0829
  Autors: Zhilevski, M. M., Mikhov, M. M.
  Title: MODERNIZATION AND STUDY OF THE DRIVE SYSTEM OF A MACHINING CENTER WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL
  Keywords: electric drive, machining center, CNC system

  Abstract:

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, vol. 70, 2020, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar