Оригинал (Original)
Автори: Райнова, Р. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Алексиева-Петрова, А. П.
Заглавие: Подходи за разпознаване на емоции с използване на различни модалности
Ключови думи: разпознаване на емоции, интелигентни агенти, мултимодални анализи, многослойна архитектура

Библиография

  Издание

  Списание „Автоматика и информатика“, том LIV, брой 1, 2020, България, София, САИ, ISSN 1313-1842
  Autors: Raynova, R. N., Lazarova, M. K., AleksievaPetrova, A. P.
  Title: Emotion recognition approaches using different modalities
  Keywords: emotion recognition, emotion detection, intelligent agents, multimodal analyses, multilayered architecture

  References

   Issue

   Journal Automatics and Informatics, vol. LIV, issue 1, 2020, Bulgaria, Sofia, SAI, ISSN 1313-1842

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание