Оригинал (Original)
Автори: Николов, Д. А., Лазарова-Мицева, М. К.
Заглавие: Метаевристични методи за оптимизация при планиране на ресурси и управление на бизнес процеси
Ключови думи: планиране на ресурси в предприятия, управление на бизнес процеси, оптимизация, планиране на работни места, метаевристични алгоритми, машинно обучение

Библиография

  Издание

  Списание Автоматика и информатика, том LII, брой 3, стр. стр. 34-44, 2019, България, София, ISSN 0861-7562
  Autors: Nikolov, D. A., Lazarova, M. K.
  Title: Metaheuristics for optimization in resource planning and business process management
  Keywords: enterprise resource planning, business process management, optimization, job shop scheduling, metaheuristics, machine learning

  References

   Issue

   Journal Automatics and Informatics, vol. LIV, issue 3, pp. 34-44, 2019, Bulgaria, Sofia, ISSN 0861-7562

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание