Оригинал (Original)
Автори: Атанасова, Г. Н., Консулова, С. С.
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ СИТУАЦИОННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Ключови думи: ситуационни методи, казус, симулации, образование

Абстракт: Учебният предмет География и икономика дава изключителни възможности за прилагането на ситуационни методи и за създаването и провеждането на прекрасни интерактивни уроци. Използването на съвременни интерактивни методи в обучението се превръща в задължително условие за по – интересно и по – атрактивно представяне на учебния материал.

Библиография

  Издание

  24-та Национална конференция с международно участие, том 35, брой 1, 2020, България, Сливен, Известия на Съюз на учените в България

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Atanasova, G. N., Konsulova, S. S.
  Title: USE OF SITUATIONAL METHODS IN GEOGRAPHY AND ECONOMIC TRAINING
  Keywords: situational methods, case studies, simulations, education

  Abstract: The subject Geography and Economics provides exceptional opportunities for the application of situational methods and for the creation and conduct of wonderful interactive lessons. The use of modern interactive methods in teaching becomes a prerequisite for a more interesting and attractive presentation of the teaching material.

  References

   Issue

   24th National Conference with International Participation, vol. 35, issue 1, 2020, Bulgaria, Sliven, Notices of the Union for Learning in Bulgarian

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание