Оригинал (Original)
Автори: Консулова, С. С., Атанасова, Г. Н.
Заглавие: ИНТЕРАКТИЕНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНОВАЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
Ключови думи: интеракция, интерактивни методи на обучение, брейнсторминг , SWOT – анализ, лавина, аквариум

Абстракт: В настоящата статия се разглежда мястото и значението на интерактивните методи в съвременното образователно пространство,теоретични основи, равнища на прочвление, класифициране и специфика, предпоставки за ефективност. Прави се съпоставка между традиционен и интерактивен модел на обучение. Търси се оптималният вариант за работа с учениците.

Библиография

  Издание

  24-та Национална конференция с международно участие, том 35, брой 1, 2020, България, Сливен, Известия на Съюз на учените в България

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Konsulova, S. S., Atanasova, G. N.
  Title: INTERACTIVE TEACHING METHODS AS AN INNOVATION IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE
  Keywords: nteraction, interactive training methods, brainstorming, SWOT analysis, avalanche, aquarium

  Abstract: This article discusses the place and importance of interactive methods in the modern educational space, theoretical foundations, levels of knowledge, classification and specificity, prerequisites for effectiveness. A comparison is made between a traditional and an interactive learning model. We are looking for the optimal option for working with students.

  References

   Issue

   24th National Conference with International Participation, vol. 35, issue 1, 2020, Bulgaria, Sliven, Notices of the Union for Learning in Bulgarian

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание