Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С., Aleksandar Filipov., Найденова, И. И., Цочев, Г. Р., Ганев, И. Г.
Заглавие: Внедряване на национална платформа за електронно обучение CLP4NET
Ключови думи: MOODLE, CLP4NET, електронно обучение

Абстракт: Настоящата работа представя извършените етапи в процеса на изграждане на първия в страната национален портал за електронно обучение в областта на ядрената енергетика чрез внедряването на платформата CLP4NET. Тя е Moodle-базирана и е разработена и поддържана от Международната агенция за атомна енергия. Представена е основната ú функционалност по отношение на управлението и изпълнението на процесите на обучение в даденото направление

Библиография

  Издание

  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, том 66, брой 3, 2016, България, ISSN 1311-0829
  Autors: Petrova, C. S., Aleksandar Filipov., Naidenova, I. I., Tsochev, G. R., G, I. G.
  Title: Integrating of a National E-Learning Platform CLP4NET
  Keywords: MOODLE, CLP4NET, е-learning

  Abstract:

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 66, issue 3, 2016, Bulgaria, ISSN 1311-0829

   Цитирания (Citation/s):
   1. Chehlarova, Neda. (2021). Axes of symmetry dominoes. Symmetry: Culture and Science. 32. 103-111. 10.26830/symmetry_2021_1_103. - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Chehlarova, N. & G. Gachev. 2021. Online contest "Mathematics and Art" for the development of key competencies. Pedagogika-Pedagogy, 93(1), pp.87-99, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print) - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание