Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., Chakarova V., Petrova M., Lazarova D., Dobrev D.
Title: “Pre-treatment of dielectrics and technological process for deposition of chemical copper layers from copper solution with improved ecological impact”
Keywords: Dielectrics; Pre-treatment technological process; Chemical deposition; Copper layers; Copper solution with imroved ecological impact

References

    Issue
    Trans. Inst. Metal Finishing, vol. 98, issue 2, pp. 81-87, 2020, United Kingdom, ISSN 0020-2967

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева