Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Marcheva, Y. S., Ignatova K., Alkalushev M., Kozhukharov S., Piroeva I., Avdeev G.
Title: Effect of the content of H3PO3 and NaH2PO2 in the electrolyte on the composition, microstructure and corrosion resistance of Ni-Co-P coatings
Keywords: Ni-Co-P coatings, microstructure

References

    Issue
    Journal of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 54, issue 6, pp. 1271-1280, 2019, Bulgaria, ХТМУ - София, ISBN ISSN 1314-7471

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, индексирана в Scopus

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева