Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н.
Заглавие: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДИФИЦИРАНА J-POLE АНТЕНА
Ключови думи: J-Pole антена; Диаграма на насочено действие; Усилване

Библиография

  Издание

  UNITECH 2013, том 2, стр. стр. 74-78, 2013, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N.
  Title: PRACTICAL APPLICATION OF MODYFYED J-POLE ANTENNA
  Keywords: J-Pole antenna; Radiation pattern; Gain

  References

   Issue

   UNITECH 2013, vol. 2, pp. 74-78, 2013, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум