Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н.
Заглавие: ПОДОБРЕНО ПРИЕМАНЕ ЧРЕЗ ВИСОКОСКОРОСТНО ОТЧИТАНЕ ПРИ ISM КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ С OOK МОДУЛАЦИЯ
Ключови думи: Комуикации в ISM обхвата, RFID, Дистанционен контрол

Библиография

  Издание

  UNITECH 2014, том 2, стр. стр. 118-121, 2014, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N.
  Title: IMPROVED RECEIVE USING HIGH SPEED SAMPLING IN ISM COMMUNICATION SYSTEMS WITH OOK MODULATION
  Keywords: ISM Band Communications, RFID, Remote Control

  References

   Issue

   UNITECH 2014, vol. 2, pp. 118-121, 2014, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум