Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Iliev, I. G., Bonev, B. G., Angelov, K. N., Petkov, P. J., Poulkov, V. K.
Title: Interference Identification based on Long Term Spectrum Monitoring and Cluster Analysis
Keywords: Uplink Interference; Channel Identification; Spectrum Monitoring; Cluster Analysis; Ducting Effect

References

    Issue
    BlackSeaCom, 2016, Bulgaria, ISBN 978-150901925-0

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: гл. ас. д-р Климент Николаев Ангелов