Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н., Kalinovska K.
Заглавие: ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА 2biQUAD АНТЕНА ЧРЕЗ ТЕОРИЯ НА ПЛАНИРАНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ
Ключови думи: Слабонасочена антена, Антенни оптимизации, Теория на планирания експеримент

Библиография

  Издание

  UNITECH 2016, том 2, стр. стр. 128-133, 2016, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N., Kalinovska K.
  Title: 2biQUAD ANTENNA DIMENSIONS OPTIMIZATION USING DESIGN OF EXPERIMENT THEORY
  Keywords: Omnidirectional Antenna, Antenna Optimization, Design of Experiment (DOE)

  References

   Issue

   UNITECH 2016, vol. 2, pp. 128-133, 2016, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум