Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н., Гелов Х. Г., Ангелова, С. Н., Васенда Ю. Ю.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПЛАНАРНИ СЪСТАВНИ СТРУКТУРИ
Ключови думи: Елактромагнитни параметри, Планарни антени, Реклама, Дизайн

Библиография

  Издание

  UNITECH 2019, том 1, стр. стр. 311-315, 2019, България, Габрово, ISBN ISSN: 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N., Gelov H. G., Anguelova, S. N., Vasenda Y. Y.
  Title: Electromagnetic Parameters Experimental Determination of Planar Composite Structures
  Keywords: Electromagnetic Parameters; Planar Antennas; Advertising; Design

  References

   Issue

   UNITECH 2019, vol. 1, pp. 311-315, 2019, Bulgaria, Gabrovo, ISBN ISSN: 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум