Оригинал (Original)
Автори: Димов, Д. С., Танева, Н.
Заглавие: Същност и особености на иновативните предприятия
Ключови думи: Иновация, иновативни предприятия, иновативни МСП, Национална

Абстракт: Предприятията, за да оцелеят, за да бъдат конкурентоспособни, е необходимо непрекъснато да предлагат нови стоки и услуги на пазара, т.е. трябва да създават иновации. За постигането на тази цел те трябва да са отворени към новите изделия и услуги, новите методи за работа, новата техника и да са в състояние да възприемат и използват техните предимства. Насърчаването на иновационната дейност трябва да се превърне в основен елемент на политиката на съвременните предприятия. Това изисква формирането на благоприятни условия и провеждането на мерки, които да са насочени към стимулиране на създаването и развитието на иновативни предприятия, където да се разпространяват нови идеи и технологии и да се осигурява среда, в която предприятията да могат по-бързо да ги възприемат и да извличат полза от тях. Докладът има за цел да разкрие същността и основните особености на иновативните предприятия. Въз основа на различни изследвания е анализирано състоянието на тези предприятия в страната и в ЕС.

Библиография

  Издание

  V Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '07", 2007, България, Созопол, ISSN 1314-6327

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimov, D. S., Taneva, N.
  Title: ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE ENTERPRISES
  Keywords: Innovation, innovative enterprise, innovative SME, National Innovation System.

  Abstract: The article aims to clarify the nature and characteristics of innovative enterprises. Based on various studies, the condition of these enterprises in the country and in the European Union is analyzed. Keywords: Innovation, innovative enterprise, innovative SME, National Innovation System.

  References

   Issue

   V-th International Scientific Conference "Management and Engineering'07", 2007, Bulgaria, Sozopol, Bulgaria, ISSN 1314-6327

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание