Оригинал (Original)
Автори: Димов, Д. С., Накова, Р. Г.
Заглавие: Иновацията като конкурентно предимство на фирмата
Ключови думи: иновация, фирма, конкурентоспособност, конкурентно предимство

Библиография

  Издание

  Втора Национална конференция „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни постижения“, 2008, България, София, ISBN ISBN 1313-5589
  Autors: Dimov, D. S., Nakova, R. G.
  Title: Innovation as a Competitive Advantage of the Company
  Keywords: innovation, firm, competitiveness, competitive advantige

  References

   Issue

   Second National Conference "Bulgaria's Youth, European Identity and Innovative Achievements", 2008, Bulgaria, Sofia, ISBN ISBN 1313-5589

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание