Оригинал (Original)
Автори: Димов, Д. С., Даков, И., Колчагова, Б.
Заглавие: Установяване на връзка между търсене и предлагане на висококвалифицирани кадри
Ключови думи: Висококвалифицирани кадри, система, стратегия, прогнозиране

Абстракт: Докладът има за цел да разкрие взаимовръзката между търсенето и предлагането на висококвалифициран персонал в сферата на бизнеса и публичния сектор. Разглеждат се подходи за разработване на система, която да подпомогне управлението в процесите по планиране и осигуряване на необходимите мениджърски и инженерни кадри, както и вземането на стратегически решения относно развитието на висшето образование и структурата на пазара на труда.

Библиография

  Издание

  Първа международна научна конференция "Е-Управление", стр. стр. 87-92, 2009, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-8774
  Autors: Dimov, D. S., Dakov, I., Kolchagova, B.
  Title: ESTABLISHING A RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY AND DEMAND OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL
  Keywords: Highly qualified personnel, system, strategy, forecasting

  Abstract: The paper aims to reveal the relationship between the supply and demand of highly qualified personnel in the business and public sectors. Approaches to developing a system to support management in the planning processes and providing the necessary managerial and engineering personnel, as well as making strategic decisions on the development of higher education and the structure of the labor market, are considered.

  References

   Issue

   First International Scientific Conference "E-Governance", pp. 87-92, 2009, Bulgaria, Sozopol, Bulgaria, ISBN ISSN 1313-8774

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание