Оригинал (Original)
Автори: Пеев, И. И.
Заглавие: Комуникативни аспекти на чуждоезиковото обучение – позиции на обучаващ и обучаем при индивидуалния подход
Ключови думи: чуждоезиково обучение, български за чужденци, комуникативна компетентност, индивидуален подход

Абстракт: В статията се разглеждат въпроси, свързани с използването на индивидуалния подход в чуждоезиковото обучение, и по-специално анализът се опира върху теоретични постановки и практически наблюдения от преподаването на български език за чужденци. Ревизирани са базисни теории за езиковата и комуникативната компетентност и са разгледани някои от спецификите им, които влияят върху процеса на обучение. Отбелязани са новите реалии, свързани с комуникационните и технически средства и виртуализирането на човешкото битие в 21. век и е потърсено мястото им в езиковото обучение. Преосмислени са позициите на обучаващ и обучаем в учебния процес и е анализиран индивидуалният подход в съвременното чуждоезиково обучение.

Библиография

  Издание

  Сп. „Реторика и комуникации“, том 38, стр. стр. 10, 2019, България, София, A Peer Reviewed Scientific Journal, ISBN ISSN 1314-4464
  Autors: Peev, I. I.
  Title: Communicative aspects of language teaching – positions of lecturer and learner in the individual approach
  Keywords: foreign language learning, Bulgarian for foreigners, communicative competence, individual approach.

  Abstract: The paper discusses some issues related to the use of the individual approach in foreign language teaching; in particular, it relies on theoretical statements and practical observations from the teaching of Bulgarian to foreigners. Basic theories on language and communicative competence have been revised and some of their specifics that influence the learning process are discussed. The new realities related to communication and technical means and the virtualization of human lives in the 21st century are highlighted along with their place in language learning. The positions of lecturer and learner in the learning process are revisited and the individual approach in contemporary foreign language learning is analyzed.

  References

   Issue

   Rhetoric and Communications Journal, vol. 38, pp. 10, 2019, Bulgaria, Sofia, A Peer Reviewed Scientific Journal, ISBN ISSN 1314-4464

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание