Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mladenov, V. M., Kirilov, S. M.
Title: Synthesis and Analysis of a Memristor-Based Perceptron for Logical Function Emulation
Keywords: memristor, synaptic weight, perceptron, activation function

References

    Issue
    , 2016, Poland,

    Вид: статия в списание

    Въведена от: гл. ас. д-р Стоян Михайлов Кирилов