Оригинал (Original)
Автори: Згурева-Филипова, Д. М.
Заглавие: Динамични изследвания на адсорбция/десорбция на въглероден диоксид върху зеолити от летяща пепел
Ключови думи: адсорбция/десорбция, въглероден диоксид, зеолити, летяща пепел

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет – София, том 66, 2016, България, София, ISSN 1311-0829
  Autors: Zgureva, D. M.
  Title: Dynamic studies of adsorption/desorption of carbon dioxide onto fly ash zeolites
  Keywords: adsorption/desorption, carbon dioxide, zeolites,fly ash

  References

   Issue

   Proceeding of Technical University of Sofia, vol. 66, 2016, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание