Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Zgureva, D. M., Boycheva, S. V.
Title: Novel technical and economical approach for synthesis of zeolites from coal fly ash
Keywords: zeolites synthesis, coal fly ash, economical approach

References

    Issue
    Ecological Engineering and Environment Protection 2, pp. 12-18, 2015, Bulgaria, ISSN 1311-8668

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева