Оригинал (Original)
Автори: Згурева-Филипова, Д. М., Бойчева, С. В.
Заглавие: Оползотворяване на летящата пепел от изгаряне на твърди горива за синтез на зеолитни материали
Ключови думи: летящата пепел, твърди горива, синтез на зеолити

Библиография

  Издание

  Българска Наука 75, 2015, България, ISSN 1314-1031
  Autors: Zgureva, D. M., Boycheva, S. V.
  Title: Utilization of fly ash by solid fuel combustion for synthesis of zeolitic materials
  Keywords: fly ash, solid fuels, synthesis of zeolites

  References

   Issue

   Bulgarian Science 75, 2015, Bulgaria, ISSN 1314-1031

   Вид: статия в списание