Оригинал (Original)
Автори: Бойчева, С. В., Згурева-Филипова, Д. М.
Заглавие: Оползотворяване на летящата пепел за получаването на синтетични зеолити
Ключови думи: летяща пепел, зеолити

Библиография

  Издание

  Екологично инженерство и опазване на околната среда 1, стр. стр. 35-43, 2012, България, ISSN 1311-8668
  Autors: Boycheva, S. V., Zgureva, D. M.
  Title: Utilization of fly ash for obtaining of synthetic zeolites
  Keywords: fly ash, zeolites

  References

   Issue

   Ecological engineering and Environmetal Protection 1, pp. 35-43, 2012, Bulgaria, ISSN 1311-8668

   Цитирания (Citation/s):
   1. L. Lakov, B. Jivov, S. Yordanov, M. Aleksandrova, S. Rafailov, K. Toncheva, Application of Waste Silicate Raw Materials for Obtaining of Composite Materials, Bulgarian Society for NDT International Journal “NDT Days” Volume 1, Issue 3, 2018, ISSN: 2603-4018, pp. 282-289. - 2018 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание