Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Бойчева, С. В., Згурева, Д. М.
Заглавие: Оползотворяване на летящата пепел за получаването на синтетични зеолити
Ключови думи: летяща пепел, зеолити

Библиография

  Издание
  Екологично инженерство и опазване на околната среда 1, стр. стр. 35-43, 2012, България, ISSN 1311-8668

  Autors: Boycheva, S. V., Zgureva, D. M.
  Title: Utilization of fly ash for obtaining of synthetic zeolites
  Keywords: fly ash, zeolites

  References

   Issue
   Ecological engineering and Environmetal Protection 1, pp. 35-43, 2012, Bulgaria, ISSN 1311-8668