Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Панчев, М. Т.
Заглавие: Влияние на количеството наноразтвор и броя на пранетата на текстилни платове върху сумарния индекс на еднопосочен транспорт
Ключови думи: наноразтвор, режим на пране, сумарен индекс на еднопосочен транспорт

Библиография

  Издание
  XXIV Научна конференция с международно участие ЕМФ 2019, стр. стр. 358-363, 2019, България, Созопол, Технически университет - София, ISSN 1314 - 5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Panchev, M. T.
  Title: Impact of the nanosolution quantity and the washing cycles on the accumulative one-way transport index of textile fabrics
  Keywords: nanosolution, washing, accumulative one-way transport index

  References

   Issue
   XXIV SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2019, pp. 358-363, 2019, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314 - 5371

   Full text of the publication