Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А., Стоицева-Деличева, Д. Р.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ОБЕКТ ЧРЕЗ КТОВ
Ключови думи: КТОВ, робастност, параметрична неопределеност

Абстракт: Проектирането на робастен регулатор има голям практически интерес. В тази статия е предложен ефективен метод за синтез на регулатор за модел на индустриален обект. Регулаторът е проектиран чрез методологията КТОВ.

Библиография

  Издание

  © 2019 Publishing House of Technical University of Sofia All rights reserved ISSN 1311 - 0829 Годишник на Технически Университет - София, том 69, брой 2, стр. стр. 157, 2019, Белгия,
  Autors: KarlovaSergieva, V. A., StoitsevaDelicheva, D. R.
  Title: QFT CONTROLLER DESIGN FOR AN INDUSTRIAL PLANT
  Keywords: QFT, robustness, parametric unc ertainty

  Abstract: Robust controller synthesis is of great practical interest. In this paper an efficient method has been proposed for synthesis of controller for an industrial plant model.The controller is designed through QFT methodology.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 69, issue 2, pp. 157, 2019, Belgium,

   Цитирания (Citation/s):
   1. N. Krystev, "Multiplying the Effect of Nitrogen Oxides Reduction Under Vortex Burner Conditions at Gas Fuel Injection," 2021 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/EFEA49713.2021.9406255. - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание