Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Zgureva, D. M., Boycheva, S. V.
Title: Experimental and model investigations of CO2 adsorption onto fly ash zeolite surface in dynamic conditions
Keywords: fly ash utilization, carbon capture, adsorption, adsorption column modelling

References

    Issue
    Sustainable Chemistry and Pharmacy, vol. 15, 2020, Netherlands, Elsevier, ISSN 2352-5541

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева