Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Boycheva, S. V., Marinov, I., Miteva, S., Zgureva, D. M.
Title: Conversion of coal fly ash into nanozeolite Na-X by applying ultrasound assisted hydrothermal and fusion-hydrothermal alkaline activation
Keywords: Coal fly ash utilization, Micro-mesoporous nanozeolite Na-X, Ultrasound-assisted synthesis

References

    Issue
    Sustainable Chemistry and Pharmacy, vol. 15, 2020, Netherlands, Elsevier B.V., ISSN 2352-5541

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева