Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Popova, M., Trendafilova, I., Zgureva, D. M., Kalvachev, Y., Boycheva, S. V., Novak Tušar, N., Szegedi, A.
Title: Polymer-coated mesoporous silica nanoparticles for controlled release of the prodrug sulfasalazine
Keywords: Mesoporous silica, Polymer coating, Prodrug sulfasalazine, Target delivery

References

    Issue
    Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol. 44, pp. 415-420, 2018, Spain, Editions de Sante, ISSN 1773-2247

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева