Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Trendafilova, I., Momekova, D., Szegedi, A., Momekov, G., Zgureva, D. M., Boycheva, S. V., Popova, M.
Title: Silver and quercetin loaded nanostructured silica materials as potential dermal formulation
Keywords: Nanoporous silica, Quercetin, Silver, Spherical MCM-41

References

    Issue
    Bulgarian Chemical Communications, vol. 49, pp. 51-58, 2017, Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 0861-9808

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева