Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Kalvavhev, Yu., Zgureva, D. M., Boycheva, S. V., Barbov, B., Petrova, N.
Title: Synthesis of carbon dioxide adsorbents by zeolitization of fly ash
Keywords: Fly ash, Zeolite X, Thermogravimetric analysis, Carbon capture

References

    Issue
    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 124, issue 1, pp. 101-106, 2016, Germany, Springer, ISSN 1388-6150

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева