Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Boycheva, S. V., Zgureva, D. M., Vassilev, V.
Title: Kinetic and thermodynamic studies on the thermal behaviour of fly ash from lignite coals
Keywords: Fly ash, Differential-thermal analysis, Thermal characteristics, Thermodynamic studies

References

    Issue
    Fuel 06/2013, 2013, Netherlands, Elsevier, ISSN 0016-2361

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева