Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Allison C., Le B. T., Gerova, G. G., Spasov, I. G., Perez-Ferragut M., Hohorst J.
Title: QUENCH-06 Experiment Post-Test Calculations and Integrated Uncertainty Analysis With RELAP/SCDAPSIM/MOD3.4 and MOD3.5
Keywords: Uncertainty analysis, Modeling,Computer Code Verification and Validation, Experimental analysis

References

    Issue
    Proceedings of the ASME 2018 26th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE26), 2018, United Kingdom, ASME Publishing, ISBN 978-0-7918-5146-3

    Copyright ASME Publishing

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: гл. ас. д-р Иван Георгиев Спасов