Оригинал (Original)
Автори: Братованов, Н. Г., Заманов, В. Б.
Заглавие: Моделиране и симулация чрез SolidWorks API на роботи за манипулиране на силициеви пластини
Ключови думи: 3D моделиране, манипулационни роботи, симулация на движения, приложно-програмен интерфейс, анализиране на потребителски сценарии, офлайн програмиране

Абстракт: В статията е описан подход за моделиране и симулация на движенията на манипулационни роботи за пренасяне на силициеви пластини, използвайки приложно-програмния интерфейс SolidWorks API (Application Programming Interface). Наличието на 3D модели на роботите и директният достъп до обектния модел на SolidWorks дават възможност за изграждане на симулационно VBA (Visual Basic for Applications) приложение. Получаването на точна информация за движенията се осъществява чрез връзка между приложението и управляващия софтуер на роботите. Описани са и методи за анализиране на потребителски сценарии, извършване на офлайн програмиране и създаване на демонстрационни материали.

Библиография

 1. Заманов, В., Карастоянов, Д. и Сотиров, З., 1993, Механика и управление на роботите, София, Литера Принт
 2. Mathia, K., 2010, Robotics for Electronics Manufacturing Principles and Applications in Cleanroom Automation, New York, Cambridge University Press
 3. Neto, P., Pires, J.N., Moreira, A.P., 2010, Robot path simulation: A low cost solution based on CAD, Singapore, Singapore, 28-30 June 2010, <IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM)>, IEEE
 4. SolidWorks API Help, 2014, SolidWorks API Object Model Overview, <http://help.solidworks.com/2014/English/api/sldworksapiprogguide/GettingStarted/SolidWorks_API_Object_Model_Overview.htm>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
 5. Hawk Ridge Systems, 2016, Commonly Used Interfaces in the SolidWorks API - part 4, <https://hawkridgesys.com/blog/commonly-used-interfaces-in-the-solidworks-api-part-4>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
 6. Genmark Automation, 2020, Atmospheric Products, <http://www.genmarkautomation.com/products/tool-automation/atmospheric.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020

Издание

Международна конференция Автоматика 2016, том 66, брой 2, стр. стр. 71-80, 2016, България, Созопол, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829

Пълен текст на публикацията

Autors: Bratovanov, N. G., Zamanov, V. B.
Title: Modeling and Simulation of Robots for Semiconductor Automation by Using SolidWorks API
Keywords: 3D modeling, manipulating robots, motion simulation, application programming interface, customer layouts analysis, offline programming

Abstract: The article describes an approach to modeling and motion simulation of wafer handling robots, applicable in the semiconductor automation by using SolidWorks API (Application Programming Interface). The motion simulation is based on a VBA (Visual Basic for Applications) application which uses the already available 3D models and the direct access to the SolidWorks object model. In order to obtain realistic motion information, the application has been connected to the native robot motion control software. In addition, the article addresses methods for effective analysis of customer layouts, offline programming and creating high-quality demo materials.

References

 1. Заманов, В., Карастоянов, Д. и Сотиров, З., 1993, Механика и управление на роботите, София, Литера Принт
 2. Mathia, K., 2010, Robotics for Electronics Manufacturing Principles and Applications in Cleanroom Automation, New York, Cambridge University Press
 3. Neto, P., Pires, J.N., Moreira, A.P., 2010, Robot path simulation: A low cost solution based on CAD, Singapore, Singapore, 28-30 June 2010, <IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM)>, IEEE
 4. SolidWorks API Help, 2014, SolidWorks API Object Model Overview, <http://help.solidworks.com/2014/English/api/sldworksapiprogguide/GettingStarted/SolidWorks_API_Object_Model_Overview.htm>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
 5. Hawk Ridge Systems, 2016, Commonly Used Interfaces in the SolidWorks API - part 4, <https://hawkridgesys.com/blog/commonly-used-interfaces-in-the-solidworks-api-part-4>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
 6. Genmark Automation, 2020, Atmospheric Products, <http://www.genmarkautomation.com/products/tool-automation/atmospheric.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020

Issue

International Conference Automatics 2016, vol. 66, issue 2, pp. 71-80, 2016, Bulgaria, Sozopol, Proceedings of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание