Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Русчев, Д. Т., Райчев, Р. П., Златанов, З. Ц.
Заглавие: Математичен модел на ударен демпфер чувствителен към ускорение
Ключови думи: демпфер, динамика, математичен модел, виброзащита, ускорение, чувствителен, смущение

Абстракт: В статията се изследва динамичното поведение на ударен демпфер чувствителен към ускорение. Описана е конструкцията на демпфера и са изведени диферен циалните уравнения, описващи динамиката на окачване с една степен на свобода в размерна и безразмерна форма. Използвани са два вида смущение – хармонично и импулсно, като импулсното смущение е два вида – мигновен импулс и стъпаловиден импулс.

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 6-9, 2008, България, ISBN ISSN1311-9192

  Autors: Ruschev, D. T., Raychev, R. P., Zlatanov, Z. C.
  Title: Mathematical model of shock absorber, sensitive to acceleration
  Keywords: damper, dynamics, mathematical model, vibration protection, acceleration, sensitive, disturbance

  Abstract:

  References

   Issue
   , pp. 6-9, 2008, Bulgaria, ISBN ISSN1311-9192

   Вид: постер/презентация в национален форум

   Въведена от: гл. ас. д-р Райчо Петров Райчев