Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Златанов, З. Ц., Русчев, Д. Т., Райчев, Р. П., Ташев, И. И.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧЕСТОТАТА НА СОБСТВЕНИ ТРЕПТЕНИЯ НА ГРЕДА С МЕТОДА НА ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (МГЕ)
Ключови думи: метод на граничните елементи

Библиография

  Издание
  , стр. стр. 23-26, 2011, България, ISBN ISSN1311-9192

  Autors: Zlatanov, Z. C., Ruschev, D. T., Raychev, R. P., Tashev, I. I.
  Title: Determination natural frequency of beam with boundary element method
  Keywords: boundary element method

  References

   Issue
   , pp. 23-26, 2011, Bulgaria, ISBN ISSN1311-9192

   Вид: постер/презентация в национален форум

   Въведена от: гл. ас. д-р Райчо Петров Райчев