Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Русчев, Д. Т., Райчев, Р. П., Желев, Д. В.
Заглавие: ХИДРАВЛИЧЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ АМОРТИЗАТОРИ
Ключови думи: хидравличен стенд, сервоклапан, амортизатор, работна диаграма

Абстракт: Описан е хидравличен стенд, който служи за определяне на работните характеристики на автомобилните амортизатори. Подробно са разгледани принципа на действие на хидравличната система и на нейното управляващо звено, като са описани и хидравличните компоненти. С цел да се потвърди адекватното функциониране на стенда, е реализирано експериментално изследване с автомобилен амортизатор.

Библиография

  Издание
  , том 19, стр. стр. 95-99, 2013, България, ISBN ISSN 1310-8271

  Autors: Ruschev, D. T., Raychev, R. P., Zhelev, D. V.
  Title: HYDRAULIC STAND FOR TESTING AUTOMOTIVE SHOCK ABSORBERS
  Keywords: hydraulic stand, servo valves, shock absorber, working diagram

  Abstract: A hydraulic stand is described, for determination of work characteristics of automotive shock absorbers. A detailed examination of the operation of hydraulic system and its governing body is made, including description of hydraulic components. In order to verify the adequate functioning of the stand, experimental study with an automotive shock absorber was conducted.

  References

   Issue
   , vol. 19, pp. 95-99, 2013, Bulgaria, ISBN ISSN 1310-8271

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: гл. ас. д-р Райчо Петров Райчев