Оригинал (Original)
Автори: Карлова-Сергиева, В. А.
Заглавие: МЕТОД НА СВОБОДНИЯ ПАРАМЕТЪР И НЕГОВИ МОДИФИКАЦИИ В КОМПЛЕКСНАТА РАВНИНА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА РОБАСТНИ СИСТЕМИ С ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ
Ключови думи: система за управление с вътрешен модел, свободен параметър λ, фазов ходограф на корените.

Абстракт: В работата се прилага модифициран метод от комплексната равнина, който в комбинация с метода на свободния параметър се използва за настройка на система за управление с вътрешен модел. Изследват се робастните свойства на проектираната система спрямо свободния параметър. Резултатите са приложими при управлението на типови индустриални обекти.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 69, брой 3, стр. стр. 125-135, 2019, България, Ifbrs, Годишник на ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Karlova, V. A.
  Title: THE SINGLE TUNING PARAMETER METHOD AND ITS MODIFICATIONS IN THE COMPLEX PLANE FOR THE DESIGN OF ROBUST INTERNAL MODEL CONTROL SYSTEMS
  Keywords: Internal Model Control, Phase-Root Locus, Single Tuning Parameter λ

  Abstract: A modified complex plane method is used in the paper, which, in combination with the single tuning parameter method, is used to set up an internal model control system. The robust properties of the designed system with respect to the single tuning parameter are investigated. The results are applicable to the control of typical industrial plants.

  References

   Issue

   -, vol. -, issue 3, pp. 125-135, 2019, Bulgaria, -, -, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание