Оригинал (Original)
Автори: Братованов, Н. Г., Заманов, В. Б.
Заглавие: Моделиране и симулация на движенията на клас манипулационни роботи и анализиране на потребителски сценарии в полупроводниковата индустрия
Ключови думи: 3D моделиране, манипулационни роботи, симулация на движения, връзка с управляващ софтуер, анализиране на потребителски сценарии

Абстракт: В статията е описан подход за моделиране и симулация на движенията на клас манипулационни роботи, приложими в полупроводниковата индустрия, използвайки CAD пакета SolidWorks. Наличието на пълни 3D модели, симулирането на техните движения и създаването на връзка с управляващия софтуер на роботите дават възможност за извършване на подробни изследвания в геометричен, кинематичен и динамичен аспект. Описани са и методи за създаване на модифицирани 3D модели, подходящи за ефективно анализиране на потребителски сценарии.

Библиография

  1. Mathia, K., 2010, Robotics for Electronics Manufacturing Principles and Applications in Cleanroom Automation, New York, Cambridge University Press
  2. Заманов, В., Карастоянов, Д. и Сотиров, З., 1993, Механика и управление на роботите, София, Литера Принт
  3. Brumson, B., 2012, Robotic Industries Association, <http://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-Industry-Insights/Robots-and-Vision-for-Semiconductors-and-Electronics-Manufacturing/content_id/3806>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
  4. Genmark Automation, 2020, Atmoshperic Products, <http://www.genmarkautomation.com/products/tool-automation/atmospheric.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
  5. SolidWorks Help, 2014, Introduction to Motion Studies, <http://help.solidworks.com/2014/English/solidworks/motionstudies/c_introduction_to_motion_studies.htm>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020

Издание

Международна конференция Автоматика 2015, том 65, брой 1, стр. стр. 99-108, 2015, България, Созопол, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829

Пълен текст на публикацията

Autors: Bratovanov, N. G., Zamanov, V. B.
Title: Modeling and Motion Simulation of a Class Manipulating Robots and Customer Layout Analysis for the Semiconductor Industry
Keywords: 3D modeling, motion simulation, manipulating robots, connection with motion control software, customer layouts analysis

Abstract: The article describes an approach to modeling and motion simulation of wafer handling robots, applicable in the semiconductor automation. The motion analysis is based on already available SolidWorks models, which have been further modified to comply with the requirements of SolidWorks Motion Analysis package. In order to obtain realistic geometric, kinematic and dynamic characteristics, the simulation software has been connected to the native robot motion control software. In addition, the article addresses methods for creating modified 3D models suitable for effective analysis of customer layouts.

References

  1. Mathia, K., 2010, Robotics for Electronics Manufacturing Principles and Applications in Cleanroom Automation, New York, Cambridge University Press
  2. Заманов, В., Карастоянов, Д. и Сотиров, З., 1993, Механика и управление на роботите, София, Литера Принт
  3. Brumson, B., 2012, Robotic Industries Association, <http://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-Industry-Insights/Robots-and-Vision-for-Semiconductors-and-Electronics-Manufacturing/content_id/3806>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
  4. Genmark Automation, 2020, Atmoshperic Products, <http://www.genmarkautomation.com/products/tool-automation/atmospheric.html>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020
  5. SolidWorks Help, 2014, Introduction to Motion Studies, <http://help.solidworks.com/2014/English/solidworks/motionstudies/c_introduction_to_motion_studies.htm>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 06.02.2020

Issue

International Conference Automatics 2015, vol. 65, issue 1, pp. 99-108, 2015, Bulgaria, Sozopol, Proceedings of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание