Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Златанов, З. Ц., Райчев, Р. П., Пашински, Ч. О.
Заглавие: МАТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМА РАВНИННА РАМКА ПОД ДЕЙСТВИЕ НА СТАТИЧЕН ТОВАР
Ключови думи: матрично уравнение; матрица на преместванията; матрица на податливостта; диаграми; вътрешни усилия.

Абстракт: В статията е разгледана статически неопределима равнинна рамка, натоварена на огъване. Използван е матричен запис на решението по силов метод. Представен е алгоритъм на решение.

Библиография

  Издание
  , 2018, България, ISBN ISSN Online: 2535-0048

  Autors: Zlatanov, Z. C., Raychev, R. P., Pashinski, C. O.
  Title: MATRIX EXAMINATION OF STATIC UNDEFINED PLANAR FRAME UNDER STATIC LOAD
  Keywords: matrix equation; matrix of displacements; matrix of susceptibility; diagrams; internal efforts

  Abstract: A statically undefined planar frame loaded with bending is examined in the paper. A matrix type of a strong method is used. An algorithm of solution is presented.

  References

   Issue
   , 2018, Bulgaria, ISBN ISSN Online: 2535-0048

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: гл. ас. д-р Райчо Петров Райчев